29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(3)
10.30u-12.00u
GORILLA 5

Jeugddeliquentierecht anno 2022: de essentie

In drie korte TED talks geven Dirk De Waele, Saskia Kerkhofs en Geert Decock hun visie op het jeugddelinquentierecht anno 2022. Nadien kan u aan hen al uw vragen stellen.

Sms’t het Jeugddelinquetiedecreet, of kan zijn grote broer nog wat leren van TikTok?

Saskia Kerkhofs houdt het Jeugddelinquentiedecreet tegen het licht van de sms-wet en de doelstellingen van de minister van Justitie “sneller, menselijker, straffer”.

Daarnaast vraagt Saskia zich af of het strafrecht nog wat kan ‘leren’ van het Jeugddelinquentiedecreet. Het jeugdrecht wordt namelijk vaak afgedaan als een flauw afkooksel van het strafrecht, maar is dat wel zo?

Naar een versterkte positie van het jeugdparket?

Het jeugddelinquentierecht geeft aan het openbaar ministerie ongetwijfeld een ruimere waaier van mogelijkheden om op te treden en acties te ondernemen wanneer door minderjarigen delicten worden gepleegd. Althans op papier.

De keuze voor ruimere alternatieve afhandelingsmethodes zou alleszins de jeugdparketten in staat moeten stellen om sneller en meer op maat te kunnen reageren op delinquent gedrag van jongeren.

Het openbaar ministerie moet natuurlijk ook nog over de mogelijkheid beschikken om de jeugdrechter te vorderen en om in bepaalde gevallen desnoods zelfs om een uithandengeving te vragen.

Via de zogenaamde ‘derde rechtsgrond’ kan het openbaar ministerie in een concreet dossier bovendien aan de jeugdrechter, die werd gevat naar aanleiding van een jeugddelict, vragen om over te schakelen naar de gerechtelijke hulpverlening met het oog op het nemen van een gedwongen hulpverleningsmaatregel.

Of de positie van het openbaar ministerie na de (gedeeltelijke) inwerkingtreding van het jeugddelinquentiedecreet er versterkt uitkomt, blijft op vandaag een moeilijk te beantwoorden vraag. Dirk De Waele doet in zijn TED talk toch een poging.

Wat met de rechtswaarborgen? En wat is de visie van onze beroepsgroep?

Bij het tot stand komen van het jeugddelinquentiedecreet heeft de advocatuur steeds gepleit voor het versterken van de rechtswaarborgen voor minderjarigen: proportionaliteit, subsidiariteit, vermoeden van onschuld, recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter en recht op gespecialiseerde juridische bijstand.

Geert De Cock bespreekt wat daarvan is gerealiseerd en stelt zich volgende vragen. Waar staat onze beroepsgroep? Wordt de minderjarige steeds bijgestaan door een  erkende en opgeleide jeugdadvocaat of primeert de vrije keuze? En waarom is de minderjarige alleen maar partij in het jeugdrecht; en kan dit bijvoorbeeld (nog altijd) niet in het familierecht?

OVER DE SPREKER

Dirk De Waele

Dirk De Waele is vanuit zijn mandaatfunctie als advocaat-generaal bij het hof van beroep in Antwerpen referentiemagistraat van het Openbaar Ministerie voor het ressort Antwerpen-Limburg voor jeugd- en familierecht. Ook is hij in die hoedanigheid lid van de expertisenetwerken van het Openbaar Ministerie voor ‘jeugdbescherming en ‘burgerlijk recht’.

OVER DE SPREKER

Saskia Kerkhofs

Saskia Kerkhofs is 19 jaar advocaat bij de Nederlandstalige Orde voor Advocaten van de balie van Brussel, en staat minderjarige en meerderjarige daders of slachtoffers bij in strafzaken binnen het strafrechtkantoor CRIMIUS. Als lid van de commissies strafrecht en jeugdrecht van de OVB, en van de advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, ijvert ze voor een kwalitatief en rechtschapen rechtssysteem.

OVER DE SPREKER

Geert Decock

Geert Decock is licentiaat rechten en criminologie, hij behaalde ook een bijzonder baccalaureaat in de wijsbegeerte.

Geert is advocaat aan de balie Gent. Hij is specialist in het personen- en familierecht en het jeugdrecht (jeugdhulprecht en jeugddelinquentierecht). Hij volgde een opleiding tot bemiddelaar in familiezaken en behaalde het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS