29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN

 

Privacyverklaring

(versie 22/02/2022)

 

Uw privacy is belangrijk voor ons.

 

Alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van de organisatie van evenementen en het beheer van deze website worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), evenals deze privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen. Daarnaast krijgt u meer informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten.

 

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS. 1
 2. DOELEINDEN.. 1
 3. BEVEILIGING.. 7
 4. RECHTEN.. 7
 5. UPDATES. 8

 

1.         IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

 

Orde van Vlaamse Balies

Staatsbladsstraat 8

1000 Brussel

Ondernemingsnummer: BE0267.393.267

 

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact met ons opnemen:

 

 • via e-mail: info@advocaat.be
 • via telefoon: 02 227 54 70
 • via post naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”

 

De OVB heeft ingevolge de AVG een Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer aangeduid. De functionaris voor gegevensbescherming kan via dpo@ordevanvlaamsebalies.be gecontacteerd worden.

 

2.         DOELEINDEN

We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 

Evenementen

 

–       Uitnodiging voor evenementen

–       Organisatie en beheer van evenementen

–       Wedstrijden

–       Betaalgegevens en boekhouding

–       Geschillenbeheer

–       Toegangscontrole

 

Permanente vorming

 

 • Toekenning punten permanente vorming

 

Website

 

 • Optimalisatie van de website, o.a. via cookies
 • Opvolging contactverzoek

 

Hieronder kan u per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 

 Evenementen

 

 • Uitnodiging voor evenementen

 

Met het oog op de uitnodiging voor onze evenementen, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijf)adres, e-mailadres), informatie over opleiding en vorming (diploma’s, getuigschriften), informatie over beroep en betrekking (functie). Ook kunnen wij informatie ontvangen over uw interacties met onze uitnodigingen.

 

Met deze gegevens kunnen wij u op de hoogte houden van (toekomstige) evenementen die naar onze mening interessant kunnen zijn voor u.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze taak van algemeen belang (art. 6.1 e) AVG) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 495 e.v.) of, voor zover de verwerking verder zou gaan dan noodzakelijk voor die taak van algemeen belang (onder meer indien u geen advocaat(-stagiair) bent), ons gerechtvaardigd belang om onze evenementen te promoten bij advocaten (art. 6.1 f) AVG).

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u of van een derde (bijv. een derde die je inschrijft voor een evenement).

 

Voor bovenvermelde doeleinden houden we uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar na uw (laatste) deelname aan een evenement. In uw hoedanigheid als advocaat(-stagiair) houden wij uw persoonsgegevens bij zolang u wordt vermeld als advocaat(-stagiair) op het tableau of de lijst van stagiairs.

 

Wij delen deze persoonsgegevens met derde partijen waarmee we samenwerken in het kader van de uitnodiging voor evenementen (mailplatform). Daarnaast delen wij deze persoonsgegevens met derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens (IT-providers). Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

 

 • Organisatie en beheer van evenementen

 

Met het oog op de organisatie en het beheer van evenementen verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten (ondernemingsnummer, btw-nummer), informatie over opleiding en vorming (diploma’s, getuigschriften), informatie over beroep en betrekking (functie), lidmaatschappen (Orde van Advocaten, OVB), financiële gegevens (bankrekeningnummer, wijze van betaling) en afbeeldingen (foto, video). Wanneer u deelneemt aan een online evenement, verwerken wij ook informatie over uw kijkgedrag.

 

Deze gegevens laten ons toe om uw deelname (als spreker of deelnemer) te registreren en u de nodige informatie te verstrekken over het evenement. De afbeeldingen genomen tijdens het evenement laten ons toe om over het evenement te communiceren via onze website en sociale media.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst tot deelname aan het evenement (art. 6.1 b) AVG). Wanneer wij gerichte afbeeldingen van u nemen tijdens een evenement en deze willen delen op onze website en sociale media (linkedIn, Facebook, Twitter), zullen wij daartoe uw toestemming vragen (art. 6.1 a) AVG).

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij uw inschrijving of bij uw deelname aan het evenement.

 

Voor doeleinden van de organisatie en het beheer van evenementen houden wij uw persoonsgegevens maximum 7 jaar bij (plus een verificatieperiode van 1 jaar) na afloop van het evenement.

 

Wij delen deze persoonsgegevens met derde partijen met wie wij samenwerken voor de organisatie en het beheer van evenementen (eventuele co-organisatoren van een evenement, aanbieders van externe locaties waar het evenement plaatsvindt, sponsors, een externe fotograaf). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT-providers). Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

 

 • Wedstrijden

 

Met het oog op het organiseren van wedstrijden, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), informatie over beroep en betrekking (functie), lidmaatschappen (Orde van Advocaten, OVB) en afbeeldingen (foto, video).

 

Deze gegevens laten ons toe om wedstrijden (bijvoorbeeld een tombola) te organiseren, een winnaar te selecteren en desgevallend een prijs te kunnen uitreiken. De afbeeldingen genomen tijdens de prijsuitreiking laten ons toe om over deze prijsuitreiking te communiceren via onze website en sociale media.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming (art. 6.1 a) AVG) die u ons heeft gegeven door deel te nemen aan deze wedstrijd. Wanneer wij gerichte afbeeldingen van u nemen en deze willen delen op onze website en sociale media (linkedIn, Facebook, Twitter), zullen wij daartoe specifiek uw toestemming vragen.

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij uw inschrijving of wanneer u een prijs wint.

 

Voor doeleinden van het organiseren van wedstrijden houden wij uw persoonsgegevens maximum 1 jaar bij (plus een verificatieperiode van 1 jaar) na afloop van de wedstrijd.

 

Wij delen deze persoonsgegevens met derde partijen met wie wij samenwerken voor de organisatie van wedstrijden (eventuele co-organisatoren van een evenement, de sponsors die u de prijs zullen overhandigen, externe fotograaf). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT-providers). Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

 

 • Betaalgegevens en boekhouding

 

Met het oog op de betaalgegevens en onze boekhoudkundige verplichtingen, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (btw-nummer) en financiële gegevens (bankrekeningnummer, wijze van betaling).

 

Deze gegevens laten ons toe om  onze boekhouding te voeren en boekhoudkundige verplichtingen na te leven, waaronder het opmaken van een jaarrekening.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd de wettelijke verplichtingen vervat in artikel I.1 en II.82 e.v. WER (art. 6.1 c) AVG).

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij uw inschrijving bijvoorbeeld via de website.

 

Voor onze betalingen en boekhoudkundige doeleinden houden wij uw persoonsgegevens bij tot 7 jaar (plus een verificatieperiode van 1 jaar) na het respectievelijke boekjaar.

 

Wij delen deze persoonsgegevens indien nodig met ons boekhoudkantoor, overheidsdiensten, sociale zekerheidsinstanties en banken- en verzekeringsmaatschappen. Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT-providers). Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

 

 • Geschillenbeheer

 

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen met u, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en alle andere informatie die relevant kan zijn voor de behandeling van het (mogelijk) geschil.

 

Deze gegevens laten ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te verzorgen.

 

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (art. 6.1 f) AVG).

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u of via een derde.

 

Voor ons geschillenbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar (plus een verificatieperiode van 1 jaar) na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening.

 

We delen deze persoonsgegevens indien nodig met overheden, gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, banken en verzekeringsmaatschappijen, ons boekhoudkantoor, externe juridische adviseurs en incassobureaus. Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT-providers). Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

 

 • Toegangscontrole

 

Met het oog op de toegangscontrole verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres), gegevens over beroep en betrekking (functie, bedrijfsnaam) en tijdstip van uw aanwezigheid.

 

Deze gegevens laten ons toe om de veiligheid van het evenement te waarborgen, o.m. door het overhandigen van een persoonlijke badge, evenals om een overzicht te hebben van de personen die aanwezig zijn op het evenement.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van toegangscontrole is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid tijdens de deelname aan het evenement te waarborgen (art. 6.1 f) AVG).

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij uw inschrijving bijvoorbeeld via de website.

 

Voor het bewaken van de veiligheid tijdens de evenementen houden wij uw persoonsgegevens bij tot 1 maand (plus een verificatieperiode van 2 weken) na het registreren van de persoonsgegevens, tenzij deze langer dienen te worden bewaard als bewijsmateriaal van een concreet misdrijf of schadegeval of voor het identificeren van een potentiële dader, slachtoffer of getuige.

 

Wij delen deze persoonsgegevens indien nodig met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van de toegangscontrole (leveranciers van een badgesysteem, co-organisatoren van een evenement). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT-providers). Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

 

Permanente vorming

 

 • Toekennen punten permanente vorming

 

In het kader van de permanente vorming van advocaten en advocaat-stagiairs, verwerken wij in uw hoedanigheid als advocaat(-stagiair) uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap (Orde van Advocaten), over uw opleiding en vorming (getuigschrift van het evenement) en over uw beroep en betrekking (functie, graad).

 

Deze gegevens laten ons toe om desgevallend uw vormingspunten voor het desbetreffende evenement te registreren in het kader van de permanente vorming.

 

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst tot deelname aan het evenement (art. 6.1 b) AVG).

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u bij uw inschrijving bijvoorbeeld via de website.

 

Voor deze permanente vorming houden wij uw persoonsgegevens bij tot 1 jaar te rekenen vanaf de dag waarop de advocaat(-stagiair) de balie verlaat.

 

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van de permanente vorming (Orde van Advocaten waarbij u bent aangesloten). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT-providers).

 

Website

 

 • Optimalisatie van de website, o.a. via cookies

 

Met het oog op de optimale werking en surfervaring van bezoekers op onze website en voor het genereren van algemene gebruikersstatistieken, verwerken wij mogelijk uw elektronische identificatiegegevens (IP-adres, surfgedrag, cookies).

 

Deze gegevens laten ons toe om u een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website op te zetten.

 

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website op te zetten (art. 6.1 f) AVG). Analytische, advertentie- en sociale media cookies worden enkel geplaatst indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven bijvoorbeeld via de website (art. 6.1 a) AVG).

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u via uw browserinstellingen.

 

De bewaartermijn verschilt per cookie. U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik wijzigen (voor meer informatie, zie Cookieverklaring).

 

Wij delen deze persoonsgegevens met derde partijen met wie we samenwerken voor onze website (IT en softwareproviders). Daarnaast kunnen de aanbieders van cookies van derde partijen ook toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Zie ook onze Cookieverklaring in dit verband. Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

 

 • Opvolging contactformulier

 

Met het oog op het opvolgen van een verzoek tot contact dat u via onze website heeft ingediend, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en enige andere informatie die u ons bezorgt.

 

Deze gegevens laten ons toe om u het advies en/of de informatie te bezorgen die u via onze website heeft gevraagd.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming die u ons heeft gegeven door gebruik te maken van het contactformulier op de website (art. 6.1 a) AVG).

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij uw verzoek tot contact.

 

Voor het opvolgen van een contactverzoek houden wij uw persoonsgegevens bij tot maximum 5 jaar (plus een verificatieperiode van 1 jaar) na het initiële contact.

 

Wij delen deze persoonsgegevens met derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens (IT-providers). Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

 

3.         BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

 

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

 

4.         RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 

 • een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens
 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens
 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens
 • het intrekken van uw toestemming
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen, kunnen wij u vragen uw verzoek te motiveren en/of ons een bewijs van identiteit te bezorgen, bijvoorbeeld door een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen.

 

U kan ons voor de uitoefening van uw rechten steeds contacteren:

 • via post: naar het aan het begin van deze privacyverklaring vermelde adres, met vermelding “Privacy”
 • via e-mail: dpo@ordevanvlaamsebalies.be
 • via telefoon: +32 2 227 54 70

 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

 

Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang is, kan u ons steeds meer informatie vragen over de belangenafweging die wij in dat kader hebben uitgevoerd (voor meer informatie, zie DOELEINDEN).

 

Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang is, kan u te allen tijde uw recht op bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben (voor meer informatie, zie DOELEINDEN). Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij wij van oordeel zijn dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

 

5.         UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via https://ovb.okappi.dev heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

 

 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS