29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Programma

In de kijker: recente ontwikkelingen in het privaatrecht

Op ons congres belichten vier sessies enkele recente ontwikkelingen in het privaatrecht. U komt er meer te weten over de aanstaande hervorming van het consumentenkooprecht, de eerste ervaringen sinds de inwerkingtreding van het nieuwe goederenrecht, en de zopas gestemde hervorming van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Ook bieden we één sessie aan die (jonge) advocaten wil helpen navigeren in dikwijls zeer gevoelige familierechtelijke dossiers.

Het hervormde consumentenkooprecht: essentiële lessen voor iedere (ver)koper

Het consumentenkooprecht is sinds haar introductie in 1999 niet meer weg te denken uit de contractpraktijk. Twintig jaar later bieden de nieuwe richtlijnen Goederen en Digitale inhoud een belangrijke update van die materie met onder meer een nieuwe anterioriteitstermijn, een wijziging van aansprakelijkheidsstermijnen en een herijking van de remedies.

In deze sessie gaan Bernard Tilleman en Frederik Van den Abeele in op de principes van de Belgische omzettingswetgeving, die momenteel nog hangende is in het parlement. Wat zijn de vernieuwingen ten opzichte van de Wet Consumentenkoop 1999? Welke rechtspraak blijft relevant? En wat is de impact op een bestaande (standaard)overeenkomst?

Bernard Tilleman is prodecaan en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is onder meer lid van de Benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor Justitie en covoorzitter van de commissie tot hervorming van het bijzonder overeenkomstenrecht.

Frederik Van den Abeele is assistent aan het Instituut voor Contractenrecht (KU Leuven) en gastmedewerker aan de UHasselt.

Recente en toekomstige publicaties van beiden zijn onder meer het Overzicht van Rechtspraak Koop (TPR 2021) en de boeken Gevolgen van de koop (reeks Beginselen Belgisch Privaatrecht) en Weens Koopverdrag.

Nieuwigheden in het goederenrecht sinds de hervorming

Sinds 1 september 2021 is het nieuwe goederenrecht in werking getreden, als onderdeel van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Die wet brengt ingrijpende wijzigingen aan in de zakelijke rechten, onder meer op het vlak van het vastgoedrecht.

In twee sessies belichten Vincent Sagaert en Nicolas Carette een aantal wijzigingen die van belang zijn voor de beroepspraktijk van de advocaten. In een eerste luik gaan ze dieper in op de contractvrijheid in het nieuwe goederenrecht, de hypothecaire publiciteit, overheidsdomein, burenrelaties en erfdienstbaarheden, en eigendom. In een tweede luik verleggen ze de aandacht naar (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfpacht en opstalrechten.

Vincent Sagaert is Gewoon Hoogleraar aan de KU Leuven en de KULAK en advocaat vastgoedrecht aan de Balie van Brussel bij het kantoor Eubelius. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Privaatrecht en lid van de kernredactie van het Rechtskundig Weekblad. Hij bereidde samen met professor Pascale Lecocq het nieuwe goederenrecht voor in opdracht van de Minister van Justitie.

Nicolas Carette is Hoogleraar goederenrecht en bijzondere overeenkomsten aan de Universiteit Antwerpen en partner bij Equator Advocaten, gespecialiseerd in publiek en privaat vastgoedrecht. Hij is co-hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed en auteur van talrijke publicaties voornamelijk in het vastgoedrecht.

Het nieuwe erf- en relatievermogensrecht in essentie

Op 13 januari 2022 stemde de Kamer in met de grootschalige codificatie van alle bepalingen over het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, de giften en de erfovereenkomsten in boek 2, titel 3 en boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. In eenzelfde beweging werd de terminologie van die bepalingen geactualiseerd en afgestemd op enkele andere recente onderdelen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, zoals boek 3 over het goederenrecht en boek 8 over het bewijsrecht. Die talrijke wijzigingen treden reeds op 1 juli 2022 in werking.

In deze sessie bespreken Johan Du Mongh en Renate Barbaix, die van nabij betrokken waren bij deze belangwekkende hervorming, de codificatie.

De valkuilen van het familierecht: tips and tricks

Familierecht is een uiterst boeiende, maar zeer veeleisende materie. In tegenstelling tot veel andere rechtstakken gaat u als advocaat in deze materie een ‘lange termijn relatie’ aan met uw cliënten.

Daarnaast is het geen gemakkelijke materie wegens de zeer uiteenlopende casuïstiek, veeleisende cliënten en het gevaar op collateral damage voor de advocaat: meer dan eens leiden dossiers tot krassen op de ziel. In de vaak schrijnende verhalen waarmee u wordt geconfronteerd moet u op tijd afstand kunnen nemen van de moeilijke dossiers voor ze onder uw huid kruipen. U moet ook beschikken over een groot incasseringsvermogen.

In deze masterclass deelt Claudia Van de Velde haar negatieve én positieve ervaringen die ze tijdens een loopbaan van dertig jaar heeft opgedaan: welke valkuilen kom je tegen in het familierecht en hoe kan je vermijden dat je erin verstrikt geraakt?

Claudia Van de Velde, partner bij Desdalex Advocaten in Antwerpen, is aan de balie sinds 1991 en legt zich hoofdzakelijk toe op het familierecht en familiaal vermogensrecht. Ze was achtereenvolgens Voorzitter van de Vlaamse Conferentie, lid van de Raad van de Orde en Afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de OVB. Ze zetelt in het bestuur van de vakgroep familierecht van de balie Provincie Antwerpen en in de commissies familierecht en communicatie van de OVB. Ze is ook plaatsvervangend vrederechter. In 2021 schreef ze het boek ‘Uit elkaar, eerste hulp bij echtscheidingen’ en verschaft geregeld duiding in de media over het familierecht in brede zin.

FacebookTwitterLinkedIn

OOK INTERESSANT

15.30 - 17.00
GORILLA 1

Het nieuwe erf- en relatie­vermogens­recht in essentie

OKAPI 2

VOLZET - Nieuwigheden in het goederenrecht sinds de hervorming

10.30 - 12.00
GORILLA 4

VOLZET - De valkuilen van het familierecht: tips & tricks

10.30 - 12.00
GORILLA 1

Essentiële lessen voor iedere (ver)koper: update van het hervormde consumenten­kooprecht

13.30 - 15.00
OKAPI 2

VOLZET - Nieuwigheden in het goederen­recht sinds de hervorming

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS